Gwarancja


Producent GREEN WALLBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 30-551 Kraków, ul. Limanowskiego 3/24, udziela gwarancji jakości na sprzedawane przez siebie ładowarki samochodowe (Wallbox).


GREEN WALLBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia bezpłatną przesyłkę urządzenia (door – to – door) w okresie gwarancji w celu jego naprawy.


GREEN WALLBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia po okresie gwarancji możliwość odpłatnej naprawy oraz przesyłkę urządzenia (door – to – door).


W celu ułatwienia realizacji uprawień z gwarancji zalecane jest zachowanie oryginalnego opakowania, w którym dostarczono urządzenie.


Gwarancja jakości obejmuje wady w eksploatacji urządzenia powstałe w okresie jej obowiązywania i spowodowane przyczynami wewnętrznymi.


Gwarancja obejmuje całe urządzenie w stanie w jakim zostało dostarczone.


Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, w szczególności uszkodzeń mechanicznych, skutków nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją montażu, podłączenia lub użytkowania, w tym skutków przepięć i wyładowań atmosferycznych. Gwarancja nie obejmuje starzenia się urządzenia i utraty wyglądu, w szczególności pod wpływem warunków atmosferycznych.


Utrata uprawnień z gwarancji jakości następuje w przypadku nieuprawnionego rozmontowania urządzenia i na skutek samodzielnego dokonywania napraw, w szczególności w wyniku otwarcia lub rozszczelnienia obudowy.


GREEN WALLBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje naprawę urządzenia i przywrócenie jego sprawnego działania lub wymianę urządzenia na wolne od wad w terminie 14 dni od jego otrzymania.


W celu skorzystania z gwarancji należy powiadomić nas o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@getwallbox.pl i zgodnie z otrzymanymi zwrotnie instrukcjami przesłać urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym nieuszkodzenie urządzenia w transporcie.


Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego GREEN WALLBOX zapewnia bezpłatną przesyłkę kurierską w celu wykonania uprawnień z gwarancji oraz przesyła urządzenie po naprawie na adres nadawcy bez pobierania opłat.

W przypadku dostarczenia urządzenia w inny sposób koszty dostarczenia nie są zwracane.


W celu zlecenia naprawy po okresie gwarancji lub dokonania naprawy nieobjętej gwarancją w okresie jej obowiązywania należy powiadomić GREEN WALLBOX przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@greenwallbox.pl oraz zgodnie z instrukcjami GREEN WALLBOX przesłać urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym nieuszkodzenie urządzenia w transporcie.

 

Przed dokonaniem naprawy odpłatnej GREEN WALLBOX określi jej koszt i będzie oczekiwać potwierdzenia zleceniodawcy. W przypadku niepotwierdzenia zlecenia, urządzenie zostanie zwrócone bez pobierania żadnych opłat, w tym opłat za skorzystanie z serwisu door – to – door.


Okres gwarancji określony jest w miesiącach, latach lub miesiącach lub latach. Okres gwarancji liczy się od dnia otrzymania sprzętu przez odbiorcę i kończy się po upływnie odpowiedniej liczby miesięcy, lat lub miesięcy i lat w tym samym dniu miesiąca, w którym się rozpoczął okres jego liczenia.


Zgłoszenie usterki na adres kontakt@getwallbox.pl lub kontakt@greenwallbox.pl w okresie obowiązywania gwarancji jakości jest wystarczające do skorzystania z wynikających z niej uprawnień niezależnie.


Okres gwarancji dla ładowarek samochodowych wynosi nie mniej niż 24 miesiące i podany jest w opisie produktu oraz na stronie producenta (Green Wallbox) i sprzedawcy (Getwallbox).