Regulamin Sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.getwallbox.pl, jest prowadzony przez Piotr Gajda z siedzibą w Kielcach, ul. Konopnickiej 11/121, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru, NIP 6571610516, REGON 290978643.

2.Sprzedawca prowadzi Sklep zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3.Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. 

4.Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych. 


§ 2 Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Konto – panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
 3. Konsument – Klient będący osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.
 4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 5. Paczkomat – urządzenie do samodzielnego odbierania przesyłek przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Producent – przedsiębiorstwo Green Wallbox Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bogusława Limanowskiego 3/24, 30-551 Kraków, numer NIP 9592010823, REGON 380737980, numer KRS 0000739964.
 7. Przewoźnik – podmiot, świadczący usługi dostawy Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca  Piotr Gajda z siedzibą ul. Konopnickiej 11/121, 25-406 Kielce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6571610516, REGON 290978643.
 9. Sklep – zorganizowany system sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.getwallbox.pl.
 10. Regulamin – niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu, w tym zawieranie umów sprzedaży.
 11. Umowa sprzedaży- umowa na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na Klienta i ich wydania, a konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny. Umowa sprzedaży jest zawierana na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Usługa – oznacza usługę przedstawianą przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 13. Towar – materialna rzecz ruchoma zaprezentowana przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży w sklepie.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 15. Formularz zamówienia –formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


§ 3 Dane kontaktowe

1.Adres korespondencyjny sprzedawcy: ul. Konopnickiej 11/121, 25-406 Kielce.

2.Adres do zwrotów: ul. Przemysłowa 6c, 26-050 Zagnańsk

3.Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@getwallbox.pl 

4.Numer telefonu Sprzedawcy: 724345551 

5.Numery rachunków bankowych Sprzedawcy:

ING BANK SWIFT: INGBPLPW


a. PLN: PL60 1050 1416 1000 0090 9434 1881

b. EUR: PL89 1050 1416 1000 0097 7200 0528


§ 4 Informacje ogólne

1.W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta:

2.urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową dowolnego typu.

a) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

b) włączona obsługa plików cookies.

3.Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient. 

4.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą

5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonanie umowy, spowodowane siłą

wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

b) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie umów sprzedaży na rzecz

Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą

po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca wykonuje umowę sprzedaży.

6.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych lub w euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

7.Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

8.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży

9.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach i cenach, bądź wprowadzenia w nich zmian.

10.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub kosztów dostawy do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.

11.Sprzedający informuje, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu towary posiadają zgodnie z oświadczeniem Producenta (Green Wallbox Sp. z o.o.) wszelkie wymagane przez prawo Unii Europejskiej atesty lub certyfikaty.


§ 5 Zamówienia

1.Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.Zamówienia na towary można składać za pośrednictwem formularza zamówienia. Po skompletowaniu przy pomocy Koszyka listy Towarów Klient ma możliwość realizacji zamówienia.

a) przy użyciu Konta Klienta, 

b)z pominięciem użycia Konta Klienta.

3.W formularzu zamówienia Klient wprowadza lub wybiera: 

a) dane zamawiającego,

b) rodzaj dokumentu zakupu.

c) informacje o dostawie, zawierające sposób i adres pod który towary mają być dostarczone,

d) metodę płatności.

4.Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5.Złożenie zamówienia przez Klienta poprzedza informacja o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy i płatności.

6.Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” i/lub „Kupuję i płacę”i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.

7.Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę, co może jednakże skutkować zmianą terminu dostawy. 

8.Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu dostawy.

9.Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia: 

a) odrzucając ofertę w części niemożliwej do zrealizowania, lub 

b) proponując późniejszy termin realizacji całości lub części zamówienia.

10.Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany o której mowa w punkcie powyższym poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.

11.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera dane niezbędne do realizacji zamówienia.


§ 6 Umowa Sprzedaży


1.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy Klientowi Towarów bez wad.

3.Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4.W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 

5.W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

6.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8.Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich dostawy, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

9.Dostawa jest realizowana za pomocą Przewoźnika lub urządzenia do wydawania paczek w krajach Unii Europejskiej.

10.Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

11.Zaleca się, aby Towar został zbadany przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.


§ 7 Płatność

1.Wartość płatności z tytułu umowy Sprzedaży jest ustalana na podstawie cen podanych w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu w chwili zamówienia Towaru.

2.Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży: 

a) gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,

b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c) płatność elektroniczną/przelewem elektronicznym,

d) płatność kartą płatniczą,

e) płatność BLIK.

Płatności BLIK, płatność elektroniczną/przelew elektroniczny, płatność kartą obsługują następujący operatorzy płatności:

- system płatności iMoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,

- system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.

3.W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie

zamówienie zostanie anulowane.

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

4.Klient może żądać otrzymania faktury.

5.Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

b)rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

c)uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie

powszechnie obowiązujących przepisów.

6.Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

7.Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

8.Sprzedawcy i Klientowi w przypadku braku płatności w terminie wskazanym w ust 3 pkt 1) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia braku płatności. Sprzedawca przesyła Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na Trwałym nośniku


§ 8 Rękojmia

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumentów, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. 

2.Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności

lub przeznaczenia; 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca

nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

e) nie ma właściwości wskazanych w publicznym zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby,

która wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby,

która przez umieszczenie na Towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego

przedstawia się jako producent za wyjątkiem sytuacji gdy Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając

rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży,

albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

3.Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy

4.Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. Jeżeli a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Konsumentowi towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5.Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

6.Jeżeli Towar ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.Jeżeli Towar ma wadę, konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.Jeżeli Towar został zamontowany, konsument może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 

9.koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca, jednakże jeżeli Konsument, żąda od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Towaru, jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru. 

10.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć Towar do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie rzeczy przez konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Przepisy tego ustępu stosuje się odpowiednio do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.

11.Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od konsumenta wadliwy Towar w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

12.Jeżeli konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13.Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie Towaru ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania konsumenta nie dostarczył zamiast Towaru wadliwego takiej samej ilości Towaru wolnego od wad, konsument może od umowy odstąpić także co do części Towaru, który ma być dostarczony później. Jeżeli spośród Towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.

14.Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia towaru oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Przepis zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego albo usunięcia wady przez sprzedawcę. 

15.Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem towaru , konsument może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

16.Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli przedmiotem Sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. W terminach określonych w niniejszym punkcie, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towarów lub usunięcia wady. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

17.Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

18.Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

19.Wada prawna Towaru występuje w szczególności, jeżeli: 

a) stanowi on własność osoby trzeciej,

b) jest obciążony prawem osoby trzeciej,

c) z decyzji lub orzeczenia właściwego organu wynika ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem.

20.Jeżeli z powodu wady prawnej towaru konsument kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Towaru, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Przepis zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast Towaru wadliwego.

21.Jeżeli konsument uniknął utraty w całości lub w części nabytego towaru, albo skutków jego obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając konsumentowi zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

22.W przypadku wady prawnej bieg terminu przedawnienia roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego na wolny od wad rozpoczyna się od dnia, w którym konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

23.Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.


§ 9 Gwarancja

1.Towary są objęte Gwarancją producenta (Green Wallbox Sp. z o.o.). Treść oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, podana jest na stronie sklepu Sprzedawcy oraz Producenta.

2.Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny wraz z towarem lub przesyła go pocztą elektroniczną,

3.Na podstawie gwarancji Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji.

4.Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi a prawo korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy/Producenta o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.


§10 Reklamacje

1.Reklamacje można składać pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane w paragrafie 3 podając przyczynę reklamacji, żądanie klienta i dane kontaktowe Klienta, względnie rachunek bankowy do ewentualnego zwrotu środków pieniężnych.

2.Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub korespondencją listowną (na papierze).

3.Sprzedawca, jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji. Termin wskazany w zdaniu poprzednim ulega skróceniu do 14 dni w przypadku reklamacji o jakich mowa w § 7 ust 12.

4.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Green Wallbox Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 32, Nowiny 26-052

5.Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.


§11 Pozasądowe dochodzenie roszczeń

1.Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a)złożenie wniosku:

i. o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, 

ii. o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postepowania

ADR) do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej których dane można ustalić pod adresem

https://www.uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php

2.skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, których dane można ustalić pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php

3.złożenie skargi lub zapytania do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK) pod adresem https://konsument.gov.pl/

4.złożenie skargi lub za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.Zasady dostępu do wskazanych procedur są dostępne w szczególności na stronach internetowych wskazanych w ustępie pierwszym instytucji.


§12 Odstąpienie od umowy

1.Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od zawarcia umowy, w tym od umowy sprzedaży, jednakże Sprzedawca może poinformować na stronie sklepu o możliwości odstąpienia przez Konsumenta od zawarcia umowy, w tym od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie do 30 dni.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy:

a) która obejmuje wiele towarów , które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie

ostatniego towaru, partii lub części, 

b)która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego

z nich;

3.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

4.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.Skutki odstąpienia od umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego

przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany

przez Sprzedawcę. 

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta

użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się

wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu

dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Konsument powinien odesłać Towar na adres: Green Wallbox Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 32, Nowiny 26-052 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 

7.Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Towaru w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Towar został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy.

8.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

9.Towar może zostać wyciągnięty z oryginalnego opakowania oraz uruchomienia produktu w stopniu niezbędnym do przetestowania jego właściwości. 

10.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu, 

c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności

do użycia, 

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został

poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo

odstąpienia od Umowy, 

e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje

kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

11.Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§13 Bezpłatne usługi

1.Sprzedawca udostępnia Klientom następujące bezpłatne usługi w ramach Sklepu: 

a) Założenie konta i jego prowadzenie

b) udostępnienie formularza kontaktowego,

2.Do założenia konto w sklepie należy wypełnić formularz rejestracji podając wymagane dane. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

3.Klient ma możliwość w każdej chwili zmiany danych podanych w formularzu rejestracji, a także śledzenia stanu zamówień.

4.Aby skorzystać z formularza kontaktowego, należy wprowadzić żądaną treść, zaznaczyć wymagane obligatoryjnie pola oraz nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta lub telefonicznie.

5.Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

6.Klient, który dokonał założył konto rozwiązuje umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

7.Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania konta.


§14 Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym

3.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w Polityce prywatności.

6.Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach swoich danych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.


§15 Przepisy końcowe

1.Prawo właściwe dla umów sprzedaży zawartych na podstawie niniejszego regulaminu w przypadku klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii Europejskiej określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 177, str. 6)

2.Jurysdykcję sądową dla spraw wynikających z niepnistego regulaminu określa w przypadku klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii Europejskiej okresla rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 351, str. 1)

3.Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju zamieszkania Konsumenta, stosuje się te przepisy. 

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

 

  

Regulamin sklepu - wersja do pobraniaVersion 28122022